• Wyprzedaż!
  • -35%

TENES ALUCleaner Safe Bezpieczny środek do czyszczenia aluminium

280,00 zł
182,00 zł Zniżka 35%
Brutto

Kwaśny, bezpieczny preparat do czyszczenia aluminium. Idealny do mycia zbiorników, przyczep, cystern.

Ilość
lub zamów telefonicznie
+48 884 004 005

 

ALUCLEASAFE25L

Opis

Producent:
TENES
Pojemność:
25 litrów

Opis produktu:

Kwaśny, bezpieczny preparat do czyszczenia aluminium. Idealny do mycia zbiorników, przyczep, cystern.


(W przypadku chęci zamówienia opakowania 200L bądź 1000L zapraszamy do kontaktu!)

Sugerowane rozcieńczenie:

- Oprysk(1:7 – 1:10) odczekaj 5min i dokładnie spłucz.
- Mycie mechaniczne (1:10-1:15) odczekaj 5min i dokładnie spłucz.

Środki ostrożności :
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy. P301 + P312 W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P330 Wypłukać usta. P303+P361+P353 W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+ P341 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów

Zawiera: Alkohole tłuszczowe C11- C13 rozgałęzione oksyetylowany <5, Kwas solny <20, Kwas fluorowodorowy <1